KEEPS YOU GOING.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej:„Polityka prywatności”) reguluje przetwarzanie danych osobowych w ramach wizyty na naszej stronie internetowej www.bepcoparts.com (dalej: „Strona internetowa”), komunikacji z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, faks i media społecznościowe (dalej:„Social Media Channels”; np. Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Instagram, Snapchat, Twitter, Whatsapp, Vimeo itp.) oraz w ramach każdego zamówienia lub zakupu dokonanego za pośrednictwem naszego sklepu internetowego MyBepcoFinder (dalej: „Sklep internetowy” )

UWAGA: Jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe za pomocą plików cookie, wtyczek społecznościowych, pikseli i innych rodzajów technologii śledzenia, uprzejmie odsyłamy do naszej Polityki dotyczącej plików cookie.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, z korporacyjnym numerem rejestracyjnym 0822.308.590, RPR Ghent, oddział Ieper, jest podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (dalej: „TVH,„ my ”,„ nas, „nasz”.) Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana od czasu do czasu, aby zapewnić jej dokładność i zgodność z przepisami. Jeśli tak się stanie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami i zgodzenie się z nimi, jeśli uznasz je za dopuszczalne.

1.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, z korporacyjnym numerem rejestracyjnym 0822.308.590, RPR Ghent, oddział Ieper (dalej: „TVH”, „my”, „nas”, „nasz”). Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail na info@tvh.com.

1.2. Wszelkie pojęcia rozpoczynające się od wielkiej litery zostaną zdefiniowane przez wyraźne odniesienie w niniejszej Polityce prywatności. Jeżeli jest to możliwe, biorąc pod uwagę kontekst, słowa w liczbie pojedynczej należy interpretować jako obejmujące również liczbę mnogą i odwrotnie.

1.3. W przypadku odniesienia do niektórych przepisów ustawowych lub wykonawczych, odniesienie to obejmuje również zmianę, zastąpienie lub unieważnienie wspomnianych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym wszelkie powiązane decyzje wykonawcze.

TVH zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub zmiany Polityki prywatności według własnego uznania i od czasu do czasu. Takie modyfikacje, zmiany lub poprawki będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli nie akceptujesz modyfikacji, zmian lub poprawek, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@tvh.com. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie takiego e-maila w ciągu trzech (3) dni roboczych po ogłoszeniu zmian w Polityce prywatności na naszej stronie internetowej, zostanie uznane, żejednoznacznie zaakceptowałeś wszystkie takie zmiany.

2. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: informacje techniczne związane z urządzeniem, którego używasz, twoje preferencje przeglądania, podstawowe informacje o tożsamości, które nam przekazujesz, treść twojej komunikacji, szczegóły techniczne komunikacji, twoje preferencje dotyczące otrzymywania naszej wiadomości e-mail komunikacja, publicznie dostępne informacje o Twoim profilu, wszelkie inne dane osobowe, które nam przekazujesz, Twoje zamówienie i szczegóły dotyczące samego zamówienia.

Większość danych osobowych, które przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Jednak od czasu do czasu możemy otrzymywać dane osobowe od stron trzecich.

2.1. Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej witryny, sklepu internetowego i kanałów mediów społecznościowych, zbieramy:

 • informacje techniczne związane z używanym urządzeniem, takie jak adres IP, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna i system operacyjny;
 • informacje dotyczące zachowania podczas przeglądania, takie jak czas odwiedzin, jakie linki klikniesz, jakie strony odwiedzasz i ile razy odwiedzasz stronę.

2.2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, skorzystaniu z funkcji czatu lub skontaktowaniu się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, faksu lub kanałów mediów społecznościowych zbieramy:

 • podstawowe informacje o tożsamości, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, firma, dla której pracujesz, funkcja;
 • treść Twojej komunikacji oraz szczegóły techniczne samej komunikacji (z którą korespondujesz na naszym końcu, datę i godzinę itp.);
 • Twoje preferencje dotyczące otrzymywania naszych wiadomości e-mail, takie jak biuletyny, promocje, reklamy itp., jeśli zdecydowałeś się otrzymywać takie wiadomości i zaznaczyłeś swoje preferencje w Centrum preferencji.
 • publicznie dostępne informacje o Twoim profilu w kanałach mediów społecznościowych;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przekazujesz.

2.3. Gdy składasz zamówienie w naszym sklepie internetowym, jako klient lub dostawca, zbieramy:

 • podstawowe informacje o tożsamości, których potrzebujemy do przetworzenia zamówienia, takie jak imię i nazwisko, firma, funkcja, adres pocztowy i numer telefonu;
 • szczegóły dotyczące samego zamówienia.

2.4. Wszystkie wymienione powyżej dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Może się zdarzyć, że otrzymamy dodatkowe informacje o twoich preferencjach i zachowaniu podczas surfowania od partnerów takich jak Google, Facebook, Yandex, AddThis / Oracle i Hotjar. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o danych osobowych, które te strony przetwarzają o tobie i udostępniasz innym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności:

3. Dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku różnych celach: w celu świadczenia, ulepszania i rozwijania usług; w celach marketingowych; do informowania stron trzecich; ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do tego lub do wykrycia, czy korzystasz z naszej witryny, sklepu internetowego, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji w jakikolwiek sposób, który może zaszkodzić TVH lub innej osobie, lub jest niezgodny z prawem.

3.1. TVH przetwarza dane osobowe w celach marketingowych, tj. W celu zapewnienia ukierunkowanej komunikacji, promocji, ofert i innych reklam TVH i wybranych partnerów.

O ile nie jesteś istniejącym klientem, który kupił już od nas podobne towary lub usługi i do którego chcemy kierować nasze własne materiały marketingowe, TVH i / lub podmioty stowarzyszone z Bepco będą wysyłać Ci tylko komunikaty, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy za pośrednictwem e-mail lub inne elektroniczne kanały komunikacji osobistej, na których otrzymywanie wyraźnie wyraziłeś zgodę oraz, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam.

3.2. TVH przetwarza Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci w spersonalizowany i skuteczny sposób informacji o produktach i usługach, o które prosisz za pośrednictwem Strony, poczty e-mail, telefonu, faksu, kanałów mediów społecznościowych i sklepu internetowego.

3.3. TVH przetwarza dane osobowe w celu spełnienia obowiązków prawnych lub w celu spełnienia wszelkich uzasadnionych wniosków właściwych organów ścigania lub przedstawicieli, organów sądowych, agencji rządowych lub organów, w tym właściwych organów ochrony danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane z własnej inicjatywy policji na rzecz policji lub organów sądowych jako dowód lub jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia niezgodnego z prawem działania lub przestępstwa popełnionego przez ciebie podczas rejestracji na Stronie, w sklepie internetowym lub na naszych kanałach mediów społecznościowych lub w ramach innej komunikacji z nami.

3.4. Od TVH może być wymagane zbieranie i przekazywanie danych osobowych instytucji finansowej lub dostawcy usług płatniczych, aby umożliwić instytucji finansowej i dostawcy usług płatniczych wywiązanie się z ich zobowiązań prawnych, takich jak obowiązki wynikające z obowiązującego finansowania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu ustawodawstwo.

3.5. TVH przetwarza twoje dane osobowe w celu wykonywania analiz statystycznych, abyśmy mogli ulepszyć naszą stronę internetową, sklep internetowy, produkty i usługi lub opracować nowe produkty i usługi.

3.6. TVH może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu informowania dowolnej strony trzeciej w kontekście możliwego połączenia, przejęcia od / przez lub podziału przez tę stronę trzecią, nawet jeśli ta strona trzecia znajduje się poza UE.

3.7. TVH może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zachowania uzasadnionych interesów TVH, jej partnerów lub strony trzeciej, jeśli i kiedy rejestracja na Stronie, w sklepie internetowym, kanałach mediów społecznościowych lub innych kanałach komunikacji lub korzystanie z niej może zostać uznane za (a) naruszenie wszelkich obowiązujących warunków użytkowania lub praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej, (b) zagrożenie bezpieczeństwa lub integralności strony internetowej, sklepu internetowego, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji, (c) niebezpieczeństwo do Witryny, sklepu internetowego, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji lub dowolnego systemu TVH lub jego podwykonawców z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania lub jakiejkolwiek innej formy złośliwego kodu, lub (d) w jakikolwiek sposób nienawistny, obsceniczne, dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe, krzywdzące lub w inny sposób nieodpowiednie lub nielegalne.

4. Co uzasadnia przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Prawo wymaga od nas precyzyjnego określenia, jakiej podstawy prawnej używamy do przetwarzania danych osobowych. Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ wyraziłeś na to zgodę, jest to konieczne do wykonania umowy między tobą a nami, jesteśmy zobowiązani do tego na mocy przepisów prawa lub w naszym interesie prawnym jest przetwarzanie twoich danych osobowych.

4.1. W celu przetwarzania danych osobowych w celach określonych w punktach 3.1 i 3.2 TVH jako strona odpowiedzialna prosi o zgodę.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem naszego sklepu internetowego jest konieczne do wykonania umowy między tobą a dowolną firmą Bepco w ramach grupy TVH.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w punktach 3.3 i 3.4 jest konieczne, aby TVH mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych.

4.4. Przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w punktach 3.5, 3.6 i 3.7 jest konieczne do celów uzasadnionych interesów TVH, którymi są:

 • ciągłe udoskonalanie strony internetowej, sklepu internetowego, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług, aby zapewnić jak najlepszą obsługę;
 • ochrona naszej witryny, sklepu internetowego, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed niewłaściwym użyciem i nielegalną działalnością;
 • marketing i promocja naszych produktów, usług, marek ogólna udana komercjalizacja naszych produktów i usług.

5. Kto otrzymuje twoje dane osobowe?

Nasze ogólne podejście polega na tym, że nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Czasami jednak nie da się uniknąć, że osoby trzecie otrzymają twoje dane osobowe. Dostawcy mediów społecznościowych, instytucje finansowe, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w chmurze, dostawcy usług, którzy pomagają nam w utrzymaniu naszej strony internetowej i sklepu internetowego oraz podmioty w grupie TVH mogą w niektórych okolicznościach otrzymywać i przetwarzać dane osobowe.

5.1. TVH nie przesyła twoich danych osobowych w sposób umożliwiający identyfikację osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Rozumiesz jednak, że jeśli korzystasz z naszych kanałów mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych. Jeśli kupisz coś za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, instytucja finansowa lub dostawca usług płatniczych mogą również otrzymać Twoje dane osobowe w celu świadczenia swoich usług.

5.2. TVH polega na podmiotach zewnętrznych przetwarzających dane w celu zapewnienia strony i sklepu internetowego, a także przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Te podmioty zewnętrzne przetwarzające dane mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w imieniu TVH tylko po wyraźnej pisemnej instrukcji TVH. TVH gwarantuje, że wszystkie zewnętrzne podmioty przetwarzające są wybierane z należytą starannością i są zobowiązane do przestrzegania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

5.3. TVH może udostępniać twoje dane osobowe innym podmiotom w grupie spółek TVH. Zapewnimy jednak, że wszystkie podmioty z grupy TVH dołożą należytej staranności, aby wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

6. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG?

Tak, przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG (tj. Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący UE i Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Stronami, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, są podmioty z grupy TVH i zagraniczni dostawcy usług. Oczywiste jest, że Twoje dane osobowe są bezpieczne, gdy wysyłamy je do krajów poza EOG.

6.1. TVH przetwarza twoje dane osobowe przede wszystkim w EOG. Jednak w celu przetwarzania danych osobowych do celów określonych w art. 3 powyżej możemy również przekazywać dane osobowe innym podmiotom w grupie TVH lub stronom trzecim, które przetwarzają w naszym imieniu, które znajdują się poza EOG. Każdy podmiot spoza EOG, który przetwarza twoje dane osobowe, jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zabezpieczeń w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych. Takie zabezpieczenia będą konsekwencją:

 • kraj odbiorca, w którym obowiązują przepisy, które można uznać za równoważne z ochroną oferowaną w EOG; lub
 • porozumienia umownego między TVH a tym podmiotem. Wszystkie podmioty TVH są stronami ustaleń umownych opartych na standardowych klauzulach umownych WE (administrator-administrator) (decyzja Komisji C (2004) 5721

6.2. TVH może przekazywać anonimowe i / lub zagregowane dane do organizacji poza EOG. W przypadku takiego przekazania TVH zapewni, że istnieją zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo i integralność twoich danych, a także wszelkie prawa w odniesieniu do danych osobowych, z których możesz korzystać zgodnie z obowiązującym prawem.

7.Jakie są zapewnienia jakości w odniesieniu do twoich danych osobowych?

Nie będziemy przetwarzać więcej danych osobowych niż potrzebujemy dla celów, jakie Ci przekazaliśmy. Ponadto, będziemy przetwarzać tylko swoje dane osobowe tak długo, jak długo będą potrzebne do osiągnięcia celów jakie Ci przekazaliśmy lub do czasu, kiedy wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie oraz nie mają zastosowanie inne podstawy prawne, które umożliwiają nam przetwarzanie dalsze Twoich danych osobowych. Również gwarantujemy przechowywanie bezpieczne danych osobowych.

Należy zauważyć, że wycofanie swojej zgody może oznaczać, że nie będziesz mógł używać całości, ani części kanałów Website, Webshop, Social Media, ani innych kanałów komunikacyjnych.

Również wykonujmy profile o Tobie w oparciu o preferencje, zachowanie podczas surfowania oraz zakupy, tak, abyśmy lepiej mogli skoncentrować nasze działania marketingowe.

W Centrum Preferencji, możesz zmienić swoje preferencje względem otrzymywania materiałów marketingowych.

7.1. TVH dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3.

7.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3 niniejszej Polityki prywatności lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Pamiętaj, że wycofanie zgody może oznaczać, że nie możesz już korzystać z całości lub części Witryny, sklepu internetowego, kanałów mediów społecznościowych i innych kanałów komunikacji. TVH usunie dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do celów określonych w art. 3, chyba że:

 • jest nadrzędny interes TVH, twojej instytucji finansowej, dostawcy usług płatniczych lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej w utrzymywaniu tożsamości danych osobowych;
 • jest obowiązek prawny lub regulacyjny albo nakaz sądowy lub administracyjny, który uniemożliwia TVH ich identyfikację.

7.3. Rozumiesz, że istotnym aspektem naszych działań marketingowych jest uczynienie naszych materiałów marketingowych bardziej odpowiednimi dla Ciebie. Oznacza to, że TVH tworzy Twój profil w oparciu o odpowiednie cechy opisane w art. 2, a następnie wykorzystuje ten profil, aby zapewnić Ci komunikację, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy dotyczące produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

7.4. TVH podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Dostęp personelu TVH lub jego zewnętrznych podmiotów przetwarzających będzie możliwy wyłącznie na podstawie niezbędnej wiedzy i będzie podlegał ścisłym zobowiązaniom dotyczącym zachowania poufności. Rozumiesz jednak, że bezpieczeństwo i ochrona są zobowiązaniami dołożenia wszelkich starań, których nigdy nie można zagwarantować.

7.5. Jeśli jesteś zarejestrowany, aby otrzymywać wiadomości, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych elektronicznych kanałów komunikacji osobistej, możesz zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich wiadomości, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam przez surfowanie do naszego centrum preferencji („Centrum preferencji”). Link do naszego Centrum Preferencji zostanie udostępniony w każdym e-mailu lub innej korespondencji międzyludzkiej, którą Ci wyślemy.

8. Jakie masz prawa na podstawie niniejszej Polityki prywatności?

Jako osoba, której dane dotyczą, masz kilka praw do przetwarzania swoich danych osobowych. Te prawa to prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do wycofania wcześniejszej zgody, prawo do usunięcia, prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo, które otrzymujesz od nas w uporządkowany, powszechnie używany sposób i format do odczytu maszynowego wszystkie dane osobowe, które nam przekazałeś.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@tvh.com.

8.1. Masz prawo zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez TVH, które dotyczą Ciebie. TVH zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za wiele kolejnych wniosków o dostęp, które zostały wyraźnie zgłoszone za spowodowanie uciążliwości lub szkody dla TVH.

8.2. Masz prawo zażądać, aby wszelkie dane osobowe, które są nieprawidłowe, zostały poprawione bezpłatnie. Jeżeli zostanie złożony wniosek o korektę, do takiego wniosku należy dołączyć dowód wadliwego charakteru danych, dla których żądana jest korekta.

8.3. Masz prawo wycofać swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w takim przypadku zastosowanie będzie miała klauzula 6.2.

8.4. Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeśli nie są już wymagane w świetle celów określonych w art. 3 lub jeśli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie. Należy jednak pamiętać, że wniosek o usunięcie zostanie oceniony przez TVH pod kątem:

 • nadrzędnych interesów TVH, twojej instytucji finansowej, dostawcy usług płatniczych lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
 • zobowiązań prawnych lub wykonawczych lub zarządzeń administracyjnych lub sądowych, które mogą być sprzeczne z takim usunięciem.

Zamiast usunięcia możesz również poprosić TVH o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, jeśli i kiedy (a) podważysz dokładność tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już potrzebne do celów wymienionych w art. 3, ale potrzebujesz ich do obrony w postępowaniu sądowym.

8.5. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane z jego szczególnymi okolicznościami, które uzasadniają taki sprzeciw. Jeśli jednak zamierzone przetwarzanie kwalifikuje się jako marketing bezpośredni, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez uzasadnienia.

8.6. Masz prawo do otrzymywania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie wszystkich danych osobowych, które nam przekazałeś.

8.7. Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@tvh.com. Wiadomość e-mail z prośbą o skorzystanie z prawa nie będzie interpretowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczająca poza to, co jest wymagane do obsługi Twojego żądania. Żądanie takie powinno jasno określać, z którego prawa chcesz skorzystać, oraz podać uzasadnienie, jeśli jest ono wymagane. Powinien również być opatrzony datą i podpisany, a do tego dołączona musi być skanowana cyfrowo kopia ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość. Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego, TVH może poprosić Cię o podpisane potwierdzenie i dowód tożsamości.

TVH niezwłocznie poinformuje cię o otrzymaniu tego żądania. Jeżeli wniosek okaże się ważny, TVH honoruje go tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej trzydzieści (30) dni po otrzymaniu wniosku.

Jeśli masz jakąkolwiek skargę dotyczącą przetwarzania twoich danych osobowych przez TVH, zawsze możesz skontaktować się z TVH za pośrednictwem adresu e-mail wymienionego w punkcie 8.7. Jeśli nadal nie będziesz zadowolony z odpowiedzi TVH, możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, tj. Belgijskiego organu ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź http://www.dataprotectionauthority.be.